índice

Yolanda Castaño

Había un labio húmido

Arte de anémona

Que non morran as batallas que me sentan tan ben

Poema de Olga e Elba

Había un labio húmido
descolgado en guirlandas serosas a rebentar moi lento
esgazando un gromo así descortizado
retorcéndose para desenvaiñarse, para
destrabar todo de golpe
que unha maré me desborda.

Seica o xabrón esvara moi viscoso polas pernas.

Había un labio lácteo
apoteósico
a rebosar.
Desorbitar os rebordos
e todo verquido.

Un labio lento
violento
a derreterse na abundancia

saíndose por fóra.

 

PULSA AQUÍ PARA LEER POEMAS DEDICADOS AL SEXO DE LA MUJER

Había un labio húmedo/descolgado en guirnaldas serosas reventando lento/desgarrando un brote así resquebrajado/
retorciéndose para desenvainarse, para/destrabar todo de golpe/ que una marea me desborda.//Tal vez el jabón también resbala/ muy viscoso por las piernas.//Había un labio lácteo/ apoteósico
para rebosar/Desorbitar los bordes y todo vertido.//Un labio lento violento/al derretirse en la abundancia/saliéndose por fuera.

 

ir al índice

Arte de anémona

Non pensa en ningún príncipe a princesa.

O sol ergueuse polo oeste e péchanse tódalas chagas.

Arte da anémona: errar e traslucir a mímese,
un doado e hostil recoñecerse.

No meu expedicionario corazón non teño almea.
Nin vereas, nin ruinas que acariciarme.
Pero hoxe o sol ergueuse polo oeste
e eu conto de memoria os trazos da paraxe.

Nada hai en min que non vaia presentir cando me ocupe.
Sopro anterior a todo e nunca antes.

Galería de Damas: suicídase esa imaxe.
Todo o que a miña cabeza podía saber de min.
Conxuga ese verbo intransitivo; transita sen pés por esta onda.

Presaxia esta anémona: abrirse a cada araxe
inédita á vez e parte da miña pel.
Que cada esforzosamente trepada certeza se me mate.
Que me sorprenda o escuro.

O inevitable misterio da súa anémona.
O sangue xa velado no teu pulso.

ARTE DE ANÉMONA


No piensa en ningún príncipe la princesa./El sol se ha alzado por el oeste y se cierran todas las llagas./Arte de la anémona: errar y translucir la mímesis,/un fácil y hostil reconocerse.//En mi expedicionario corazón no tengo almena./Ni veredas, ni ruinas que acariciarme./Pero hoy el sol se ha alzado por el oeste/y yo cuento de memoria los trazos del paraje.//Nada hay en mí que no vaya a presentir cuando me ocupe./Soplo anterior a todo y nunca antes.//Galería de Damas: se suicida esa imagen.
Todo lo que pudiera mi cabeza saber de mí./Conjuga ese verbo intransitivo; transita sin pies por esta onda./Presagia esta anémona: abrirse a cada brisa/inédita a la vez y parte de mi piel./Que cada esforzadamente trepada certeza se me mate./Que me sorprenda lo oscuro.//El inevitable misterio de su anémona./La sangre ya velada en nuestros pulsos.

 

ir al índice

Que non morran as batallas que me sentan tan ben.
Decido se traducirás os meus acenos profundos,
se encolaremos os nosos nocellos, decido a nosa voráxine.
Ti queres que te aperte forte
e xa sabes ónde está o teu sitio.
Falándonos das arborescencias que aniñan detrás dos abrazos.

O teu fráxil van xemelgo e inimigo,
e sentiámonos case como se anovasemos os nosos membros.
Queres que te aperte forte,
pides que me deixe facer cousas,
decido se visitarás
a fame violenta do meu corpo.

O intraxuste fero e único.
A miña capacidade de ornamentación.
Mentres escribimos as páxinas máis bárbaras para que ocupes
o teu sitio que está
entre o chan e o meu ventre.

PULSA AQUÍ PARA LEER POEMAS ERÓTICOS

Que no mueran las batallas que me sientan tan bien./Decido si traducirás mis gestos profundos,/
si encolaremos nuestros tobillos, decido nuestra vorágine./Tú quieres que te abrace fuerte/
y ya sabes dónde está tu sitio./
Hablándonos de las arborescencias que anidan detrás de los abrazos.//Tu frágil cintura gemela y enemiga,/y nos sentíamos casi como si renovásemos nuestros miembros./
Quieres que te apriete fuerte,/
pides que me deje hacer cosas,/
decido si visitarás/
el hambre violenta de mi cuerpo.//
El intrajuste fiero y único./Mi capacidad de ornamentación./
Mientras escribimos las páginas más bárbaras para que ocupes/
tu sitio que está/entre el suelo y mi vientre

  

ir al índice

Poema de Olga e Elba

 

Son eu a muller que agora ocupa esta casa
na que exististes, Olga, Elba,
dende que se abriron para min cos pés descalzos
os seus labios de actriz que non me aman.

E ¿qué sodes vós á vida miña? compañías presentes,
mulleres antigas e presentes,
dobles pálpitos de ser broslados na pel do que eu abrazo.

Somos tres e matino nas nosas figuracións idénticas, perfís
repetindo o perfil da súa milimétrica idea da beleza.
Deslumbrantemente admiradas e repugnadas até a náusea.
Que o daría todo por ser por un minuto coma vós,
eu, que vos fun, tan abnegada e instintivamente.

Respira o rastro das caricias vosas no que eu toco,
aínda insobornable na madeira destes mobles,
nos frascos que aínda están, na vosa roupa.
Olga, Elba, abstractamente perfectas como mulleres anónimas,
intactas, coma o que non morrerá nunca.

Aínda quente está a pegada dos vosos pés no que me acolle,
e na mesa que comparto con espectrais ausencias
alugo o voso espacio implacable con usura.
Que habería morrer por ser máis cás vosas cifras
ou desexo matar o voso nome a coiteladas.

Olga, Elba, mulleres pasadas e perpétuas,
e eu estúpidamente filla vosa,
estúpidamente irmá nunha xenealoxía interrogante.
Pantasmas divinas
e feroces
mentras durmo.

POEMA DE OLGA Y ELBA

Soy yo la mujer que ahora ocupa esta casa/en la que exististeis, Olga, Elba,/desde que se abrieron para mí con los pies descalzos/
sus labios de actriz que no me aman.//Y ¿qué sois vosotras a mi vida? compañías presentes,/
mujeres antiguas y presentes,/dobles pálpitos de ser bordados en la piel de lo que abrazo.//Somos tres y yo cavilo sobre nuestras figuraciones idénticas, perfiles/
repitiendo el perfil de su milimétrica idea de la belleza.//
Deslumbrantemente admiradas y repugnadas hasta la náusea./ Que lo daría todo por ser por un minuto como vosotras,/yo, que os fui, tan abnegada e instintivamente.//Respira el rastro de las caricias vuestras en lo que toco,/ aún insobornable en la madera de estos muebles,/
en los frascos que aún están, en vuestra ropa./
Olga, Elba, abstractamente perfectas como mujeres anónimas,/ intactas, como lo que no morirá nunca.//Aún caliente está la huella de vuestros pies en lo que me acoge,/y en la mesa que comparto con espectrales ausencias/
arriendo vuestro espacio implacable con usura./ Que habría de morir por ser más que vuestras cifras/o deseo matar vuestro nombre a cuchilladas.//Olga, Elba, mujeres pasadas y perpetuas,/y yo estúpidamente hija vuestra,/
estúpidamente hermana en una genealogía interrogante./
Fantasmas divinos/y feroces/mientras duermo.

 

ir al índice

 

IR AL ÍNDICE GENERAL