Ausias March

índice

Mon bon senyor...

Null hom conec...

Como el toro que huido va al desierto...

¡Oh vos que estáis so tierra...

Mon bon senyor, puix que parlar en prosa
no·m val ab vós per haver un falcó,
en rims ho dich, sens por que·m digau no;
hoch serà·l test, mas dubte'm de la glosa.
Mas, ¿com serà que·l costum vostre·s mut,
puix fes començ en vos naturalment,
e vós aprés lo complís moralment,
perfeccionant sa noble abitut?
Tots los delits del cors he ja perdut,
e no atench los propis d'esperit,
e no sent molt de l'animal delit:
sé, mas no sent, dels de moral virtut.
Tot mon delit resta sol en caçar;
per que us suplich, dels hòmens vós millor,
que d'un grifaut me siau donador,
tal que a vós escayga lo donar.
Si per ma sort no puch tant acabar,
complaure vull a ma complexió
e fer-me tort que·m luny tant de rahó
que foll·amor yo torne praticar.
Mas no vull ser ociós animal,
no vulla Déu qu·estiga fret o moll;
més am anar en part hon rompa·l coll
qu·estar segur menys de fer bé o mal.
Amor me fon tostemps descominal
per yo amar per bon desig e bell;
dona del món no vol cor ni cervell:
hon serà, hon, la que no·s troba tal?
Deçà lo Far yo no la trobaré:
en Nàpols és, si bé serà cercat;
d'un sant mereix propòsit revocat,
e d'un gran rey sa cativada fe.
Aquesta és l'exemple de tot bé.
Qui serà, donchs, que la puga stimar?
E rey valent se jaqueix rahonar,
mas dona tal en maravella ve.
Un fénix hom dona semblant requer,
e Déu permet que Amor aquests juny,
e mostra's clar portant aquell de luny
per fer unir dos cors en un voler.
O, quant són pochs qui d'Amor han saber!
E quasi tots d'aquell han sentiment
d'un gros desig que han naturalment
los animals qui fan menys saber fer.
Mas, ¿qui sabrà d'est·amor discernir
com té units contraris apetits,
en lo finit volent los infinits,
ço que no pot natura consentir?
La carn vol carn -no s'i pot contradir-;
son apetit en l'om pren molta part:
si no·s unit ab l'arma, tost és fart;
d'elss dos units sent hom un terç exir.
Aquell qui sent d'esperit pur·amor,
per àngel pot anar entre les gents;
qui d'arma y cos junts ateny sentiments,
com perfet hom sent tota la sabor.
No sent delit ans de haver dolor
qui totalment ama de part del cos;
hom famolent no està en repòs:
menjant pert fam, e prop de fart, tristor;
si pass·avant, més que del mester ha,
en fastig ve perque y recau excés,
de semblant cas l'amador no·s deffés:
entre desig e fastig son bé va.
D'amor honest hom no carregarà
tant, que d'aquest senta l'extrem d'excés:
massa o popch contrari no li és,
dolrós desig, fastig ne zel tendrà.
Tot lo revés porta lo cos, amant:
fastig reb tost e gran desig li nou;
l'amor qu·ensemps met cos e arma·n jou,
hix d'un poder de tots participant.
Tornada
Si per grosser só vist, escur parlant,
o per sentir d'amor algun secret,
per demostrar com ne per que u he fet,
si m'és manat, yo passaré nadant.
Seguida
Dona que vós haveu sovint danant
satisfaent vostres senys e rahó,
yo la supplich que us suplich del falcó,
e si u farà, ja·m veig ab ell caçant.

ir al índice

Null hom conec, o dona, a mon semblant,
que, dolorit per amor, faça plànyer:
jo son aquell de qui es deu hom complànyer,
car, de mon cor, la sang se'n va llonyant.

Per gran tristor que li és acostada,
seca's tot jorn l'humit qui em sosté vida
e la tristor contra mi és ardida
e, en mon socors, mà no s'hi troba armada.
Llir entre cards, l'hora sent acostada
que civilment és ma vida finida:
puix que del tot ma esperança és fugida,
ma arma roman en aquest món damnada.

ir al índice

COMO EL TORO...

 Como el toro que huido va al desierto,
por su igual derrotado, que le fuerza,
y no vuelve sin antes cobrar fuerza
por destruir al que antes le ofendió,
así de vos conviene que me aleje,
pues vuestro gesto confundió a mi arrojo;
no volveré hasta que haya domeñado
el gran temor que priva mi deleite. 

(traducción de Pere Gimferrer)

ir al índice

¡OH VOS QUE ESTÁIS SO TIERRA, OH TRISTE GENTE...

¡Oh vos que estáis so tierra, oh triste gente
del golpe del amor ensangrentados,
y los que en llama ardéis continuamente
por bien amar!, no estéis de mí olvidados;
llorad mostrando el corazón ardiente,
sacad vuestros cabellos a puñados;
mostrad herido el corazón cuitado
con la saeta de oro, y lastimado.

Con sus flechas nos hiere y ha herido
amor, cada una en diferente grado;
según el golpe, así será sentido,
y así el dolor será también llorado.
De plomo, plata y oro muy subido
son estas flechas de que os he hablado;
cada una de éstas causa su dolencia,

según entre una y otra hay diferencia.

Gastó el amor las flechas que tenía
de oro en los pasados amadores;
una dejó olvidada, y a porfía
con ella me causó cien mil dolores;
si a muchos de este golpe muerto había,
ya no hay golpe mortal en los amores,
pues sólo hace señal con las de plata,
de suerte que a ningún herido mata.

De las de plomo usa y hiere ahora,
mas nunca saca sangre esta herida;
pues viéndose tan flaco aquella hora,
quebró su arco y púsose en huida;
él pide paz, gritando de hora en hora,
cada uno anda seguro y dél se olvida;
de hoy más no cale recelar su guerra,
que ya el poder de amor está so tierra.

Yo sólo quedo muerto y malherido:
su paz fue para mí combate bravo;
si en guerra fuera la que me ha rendido,
yo fuera en paz vencido, y fuera esclavo;
el mundo en paz e yo en guerra metido,
porque a su guerra amor ha dado cabo;
ved qué remedio a esta llaga espero,
pues no se duele aquella por quien muero.

(traducción de Jorge Montemayor)

PULSA AQUÍ  PARA LEER CONCEPTOS Y TEORÍAS AMOROSAS DE DISTINTOS POETAS

 

ir al índice

 

IR AL ÍNDICE GENERAL